Zaglądasz tu – to dobrze! To może być jeden z Twoich ważniejszych kroków w drodze do zmiany!

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – trochę teorii

To nurt psychoterapeutyczny, którego twórcami byli Steve de Shazer oraz Insoo Kim Berg bierze swój początek w latach siedemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych w Brief Family Therapy Center w Millwaukee ale korzeniami sięga do Miltona Erickosona.

W Polsce pojawił się w latach 90 ubiegłego wieku. Początkowo stosowany głównie w terapii małżeńskiej, obecnie w szkolnictwie, interwencji kryzysowej, pomocy społecznej, biznesie, coachingu, pomocy psychologicznej, ochronie zdrowia i terapii.

Filozofia centralna:

Jeśli coś działa, rób tego więcej.

Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej – rób coś innego.

Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego.

Kilka haseł, założeń Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach:

 • głównymi konstruktorami metody są sami klienci (unikamy słowa pacjent)
 • klient jest ekspertem od swojego życia i to on wyznacza cele terapii, ocenia jej postępy i decyduje kiedy należy ją zakończyć, Milton Erickson powiedział, że „Pacjenci znają rozwiązania swoich problemów. Oni tylko nie wiedzą, że je znają”
 • wszyscy mamy zasoby, mocne strony
 • skupiamy się na „chcianym”, na przyszłości i na tym co tu i teraz, czerpiemy z historii i doświadczenia klienta tylko rzeczy użyteczne, wspierające, wzmacniające
 • terapeuta pomaga klientowi spojrzeć na problem z wielu perspektyw i dostrzec, jak małe zmiany wywołują te duże
 • terapeuta całkowicie akceptuje kontekst, perspektywę klienta
 • terapeuta nie osądza, nie ocenia, pracuje poza schematami czegoś co określamy „normatywnością”
 • rozmowa bez analizy problemów i diagnozy, bo liczy się rozwiązanie a nie problem

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – dla kogo?

TSR polecam przede wszystkim osom, które doświadczają zjawisk zwanych depresją, doznały przemocy fizycznej, psychicznej lub są jej sprawcami, mają potrzebę poprawy relacji z innymi ludźmi, mają niskie poczucie wartości, myśli suicydalne, doświadczyły straty, są w kryzysie małżeńskim, chciałyby rozwiązać problemy rodzinne, wychowawcze, zbyt mocno analizują przeszłość, a szukają zmian i satysfakcji z życia.

Jak długo trwa TSR?

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, mimo, że zaliczana do krótkoterminowych nie ma określonego czasu trwania, ponieważ zależy to od potrzeb klienta. W praktyce określa się, że spotkań z terapeutą jest maksymalnie 10, nie określa się jednak rozłożenia ich w czasie.

Terapeuta ma pracować z klientem tak, by czas trwania terapii był jak najkrótszy (ang. brief – krótki, zwięzły).

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – metody i techniki

W TSR stosuje się wiele technik, których celem jest uwydatnienie w kliencie zasobów służących rozwiązaniu problemów. Najczęściej stasowane przez terapeutów są: praca na zasobach, ustalenie celu terapii (praca nad celem), skalowanie, pytania o wyjątki, praca na wyjątkach, dokonywanie wyborów, wizja – obraz preferowanej przyszłości, pytania o cud, informacje zwrotne (czasami w formie listów), rozmowy wolne od problemów, komplementowanie…

W Polsce w ramach Centrum PSR / SFA Center Poland powstał model sytuacyjny terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (Situations Focused Open Model), którego główne założenia zostały opublikowane w roku 2014 w International Journal of Solution-Focused Practices, a który został stworzony przez Tomasza Świtek. Model ten w dużo większym stopniu nawiązuje do modelu z Bruggi (Instytut Korzybskiego https://www.korzybski.be/nl/homepagina) i to on jest najbliższy memu sercu w kontekście pracy terapeutycznej.

Jak ja pracuję?

Pracując w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach wykorzystuję dodatkowo wiedzę, doświadczenie zdobyte w toku studiów różnych, w tym podyplomowych, między innymi z zakresu socjoterapii, oligofrenopedagogiki, licznych szkoleń związanych z rozwiązywaniem problemów ze sfery psychoseksualnej (więcej w zakładce O mnie)

Prawie 25 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z dysfunkcjami intelektualnymi, ze spektrum autyzmu, nadpobudliwością psychoruchową, chorobami psychicznymi i ich bliskimi pozwoliło mi zbudować solidny terapeutyczny warsztat pracy.

Preferuję holistyczne spojrzenie na człowieka, na jego zdrowie, potrzeby, dlatego podczas spotkań zachęcę cię do dbania o swoje zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalne i społeczne.

Będę wykorzystywać techniki mindfulness (uważnościowe) z elementami medytacji, ekoterapii, techniki i treningi relaksacyjne (relaksacji progresywna Jacobsona, trening autogenny Schultza), ćwiczenia wyobrażeniowe, ćwiczenia oddechowe.

Podczas spotkań z dziećmi, w szczególności przy zaburzeniach lękowych będę korzystać z programu „Zaradny kot”, bajkoterapii, muzykoterapii, aromaterapii i spotkań z psem.

 

W pracy z dziećmi moje działania terapeutyczne i wybór metod, narzędzi uzależniony jest od możliwości psychofizycznych młodego klienta.

A może dasz się zaprosić na rozmowę terapeutyczną do pobliskiego lasu?

Co czeka Cię podczas pierwszego spotkania ze mną?

 1. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.
 2. Indywidualna sesja terapeutyczna kosztuje 150 zł.
 3. Wizyta powinna być potwierdzona przeze mnie sms-em lub mailem i opłacona przez klienta minimum dwa dni przed spotkaniem na wskazane konto.
 4. W przypadku rezygnacji z wizyty – kwota przepada.
 5. Wizyta nie opłacona, nie potwierdzona – przepada.

Kilka zasad podczas pierwszego spotkania

 1. W procesie terapeutycznym to twoje dobro będzie moim priorytetem. Twój wolny wybór będzie moją główną zasadą etyki i praktyki.
 2. Zobowiążę się do tego, by nigdy nie wydawać ocen moralnych. Twoje wyznanie, poglądy, pochodzenie, zawód, płeć, orientacja seksualna nie mają wpływu na moje działania terapeutyczne.
 3. Opowiem ci o nurcie, w którym pracuję.
 4. Określę granice zachowania tajemnicy procesu terapeutycznego.
 5. Powiem kiedy następuje konflikt interesów własnych lub instytucji oraz o tym, że nie mogę pracować terapeutycznie z osobą znajomą ani, że nie wolno mi przenosić relacji z klientem poza obszar terapii.
 6. Zaproponuję kontrakt, który będzie zawierał cele, metody pracy oraz zasady jej finansowania.
 7. Poinformuję, że mam prawo odmowy pracy z tobą, jeśli uznam, że nie jestem w stanie zrobić tego rzetelnie.

Kilka informacji o terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach …

Zgodnie z założeniami Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), które określiło zasady programu certyfikacyjnego, który jest w całości zewnętrzny wobec podmiotów szkolących, zobowiązana jestem do przejścia ścieżki szkoleniowej, trwającej min. 3 lata i obejmującej co najmniej 800 godzin.
PTPSR wchodzi w skład Polskiej Rady Psychoterapii.

 

Na poziomie stowarzyszeń TSR/PSR reprezentowany jest w Polsce przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (akredytujące ośrodki szkoleniowe: Centrum PSR – SFA Center Poland, CR, LETSR, PCTSR, CTSR, Integri TSR) oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (rekomendujące CTK).

W Europie wieloletnią działalność prowadzi European Brief Therapy Association. Obecnie w skład zarządu EBTA wchodzą dwie osoby z Polski – Jacek Lelonkiewicz z Centrum TK oraz Tomasz Świtek z Centrum PSR / SFA Center Poland.

Na poziomie światowym dbając o standardy szkoleniowe w ramach TSR działa International Alliance of SF Teaching Institutes. Jeśli chodzi o polskie ośrodki szkoleniowe do IASTI należą obecnie Centrum Terapii Krótkoterminowej oraz Centrum PSR / SFA Center Poland. W skład zarządu IASTI wchodzi jedna osoba z Polski – Tomasz Świtek z Centrum PSR / SFA Center Poland.

 

Informacje ze strony: https://psttsr.pl/ i https://www.centrumpsr.eu/

 

Od 2021 roku jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).